พงศ์ธนัช สืบจันทา-อุบลราชธานี

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตชด.บ้านตาเอ็ม เมืองอุบล

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เป็นโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีโภชนาการที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน มีความรู้และทักษะทางวิชาการ และการอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานของดำรงชีวิต รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย และมีส่วนในการร่วมพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้

พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 กล่าวว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการนำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย มี 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, ด้านการศึกษา 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์, ด้านอาชีพ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการฝึกอาชีพ และด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลักดันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน

ด้าน พ.ต.ท.หญิงดรุณี มีสวัสดิ์ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 222 ซึ่งรับผิดชอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ทั้งหมด 12 โรงเรียน เผยว่า เราพร้อมผลักดันให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับชุมชนและพื้นที่ในเขตบริการ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมอาชีพ สร้างรายได้ แก่ชุมชนและชาวบ้านอีกด้วย

สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 7 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด 110 กิโลเมตร ปัจจุบันมีดาบตำรวจบุญชู พันธ์สว่าง เป็นครูใหญ่ มีครูสอน 8 คน นักเรียน 97 คน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ป.6 หากทางชุมชน หรือกลุ่มบุคคลสนใจ เข้ามาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ทางโรงเรียนพร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำโครงการต่างๆ ให้ด้วยความยินดียิ่ง โดยติดต่อที่ 08-3387-0939 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาhttps://www.siamrath.co.th/n/31853